Kako napisati životopis

Najčešće je konkurencija za neki posao velika – mnogo kandidata prijavljuje se za jedno otvoreno radno mjesto. Kako poslodavca zainteresirati za sebe, prikazati mu svoje kvalitete, istaknuti se među mnogobrojnim kandidatima?
Proces odabira kandidata za neki posao uglavnom teče ustaljenim redoslijedom. Kandidati pošalju svoje molbe za posao i životopise na adresu toga poslodavca, koji na osnovi pristiglih dokumenata odredi manji broj kandidata za intervju. Od kandidata koji su bili na intervjuu odabire onog za kojeg misli da najbolje udovoljava zahtjevima posla. U nekim slučajevima poslodavac provodi i ispitivanje kandidatovih znanja i sposobnosti. Da biste uspjeli ući u uži izbor, potrebno je da što bolje napišete životopis i da se što bolje pripremite za intervju.
U tomu će Vam pomoći sljedeći tekstovi.

Životopis ili biografija

Životopis je kratak, precizan, dobro napisan tekst zasnovan isključivo na istinitim činjenicama, kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom i praktičnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja, vještine i osobine koje su važne prilikom natjecanja za neki posao. Životopis ističe pojedinčeve kvalitete, a umanjuje njegove nedostatke. Osim prilikom traženja posla, životopis se traži i u nekim drugim slučajevima (npr. na natječaju za stipendiju ili prilikom odobravanja projekta).
Njegova je osnovna namjena da posluži za odabir kandidata koji udovoljavaju traženim uvjetima. Kad sastavljate životopis, morate imati na umu zaposlenog poslodavca koji čita niz životopisa i molbi za posao te na temelju njih odlučuje o kandidatima koje će pozvati na intervju. Neke životopise možda neće ni pročitati, drugima će posvetiti puno pažnje. U vašem je interesu da napišete životopis koji će poslodavac zamijetiti, detaljno pročitati i po kojem će vas zapamtiti. Prema životopisu steći će dojam o vama.

Što sve životopis treba sadržavati?

U slijedećim smo odjeljcima nabrojili informacije koje najčešće ulaze u životopis. Ne moraju sve nužno biti prikazane u cjelinama kao što su navedene u ovom tekstu. Naša je namjera bila da pokušamo pobrojati sve važne informacije koje životopis mora sadržavati, a na vama je da odlučite koje ćete informacije i kako prezentirati.

Osobni podaci

U osobne podatke ulaze vaše ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa. Oni moraju biti vidljivo istaknuti i točni. Ime i prezime mora biti napisano kao što stoji u dokumentima, bez obzira na to kako vas zovu. Treba biti smješteno na vidljivom mjestu – izdvojeno od ostatka životopisa. Adresa i telefonski broj trebaju biti iscrpni, kako bi vas poslodavac lako mogao obavijestiti o rezultatima vaše molbe za posao. Ako ste student, navedite i kućnu adresu i onu iz mjesta studiranja. Ako radite, navedite kućnu adresu i adresu na poslu. Uz telefonski broj navedite i pozivni broj pošte. Ako nemate telefon, dogovorite s nekim da za vas primi poziv te navedite njegov broj telefona.
Jasno naznačite da je to telefon iz usluge. Ukoliko želite, u životopis možete uključiti još neke osobne podatke, na primjer dob ili bračni status. U civiliziranoj sredini, medutim, ovakvi podaci – baš kao ni podaci o nacionalnosti ili vjeroispovijesti ne bi smjeli biti osnova za donošenje odluke o zaposlenju.

Podaci o školovanju

U odjeljku o školovanju navedite svoju srednjoškolsku i visokoškolsku naobrazbu. Dobro je da uključite i podatke o sudjelovanju u stručnim ljetnim školama, tečajevima i seminarima. Možete uključiti i podatke o pohađanju tečajeva kojima se stječu posebna znanja i vještine, kao što je tečaj stranog jezika ili kompjutorska radionica, a u nekim je slučajevima korisno navesti i da ste položili vozački ispit. Takve informacije katkada je dobro odvojiti od formalne naobrazbe. Kad pišete o uspjehu u školovanju, prosječne ocjene istaknite ako su dobre ili ako ih u natječaju za posao traže. Ukoliko se prijavljujete na inozemni natječaj, ne zaboravite napomenuti da naše ocjene idu od 1 do 5 i da ocjena 5 znaci odličan uspjeh.

Nagrade i priznanja


Ako ste dobili neku nagradu ili priznanje za svoj rad, poželjno je da to izdvojite u zaseban odjeljak – tako će ih i čitatelj koji tek letimično pogleda tekst uočiti. Navedite sve nagrade koje ste dobili, a najvažniju vidljivo istaknite. Ne zaboravite, nagrade vas prikazuju u lijepom svjetlu, čak i onda kad nisu usko vezane uz posao za koji se natječete.

Radno iskustvo


Prikažite sve poslove kojima ste se bavili. Za svaki posao istaknite naziv radnog mjesta, ime i adresu organizacije u kojoj ste radili, vrijeme koje ste proveli na tom poslu, konkretne zadatke koje ste obavljali, odgovornosti koje ste imali, napredovanje koje ste ostvarili. Nabrojite sve poslove koje ste radili: od volonterskih, preko honorarno plaćenih do onih na kojima ste bili stalno zaposleni. Važno je da iz tog popisa jasno proizlaze znanja i vještine kojima ste ovladali, a koje vam mogu pomoći u poslu za koji se natječete. Katkada ćete poželjeti da jasno navedete što ste sve konkretno radili i što ste iz toga naučili. Ne ustručavajte se, to slobodno napišite! Ipak, zadovoljite tradicionalnu formu i na nekom mjestu u životopisu kronološki navedite svoju radnu povijest.

Interesi i aktivnosti


Recite nešto o sebi – opišite što vas zanima, navedite čime se bavite u slobodno vrijeme, napišite jeste li član nekih udruženja te imate li u njima neku funkciju. Što god napisali, važno je da istaknete vezu s poslom za koji se natječete. Vaši interesi i aktivnosti trebali bi pokazati kako imate sklonosti prema tom poslu te da imate neke osobine koje su za njega poželjne.

Preporuke


Poželjno je da navedete imena svojih bivših poslodavaca ili nastavnika koji mogu posvjedočiti da ste dobro radili svoj posao ili da ste uspješno studirali. Ako navodite njihova imena, pobrinite se da ih ima između 2 i 5. Napišite njihove titule, istaknite time njihovo značenje – najveći utjecaj imaju upravo najpoznatije i najcjenjenije osobe. Navedite ime organizacije u kojoj rade, njihove telefonske brojeve i e-mail adrese.

How to write a C.V.

Usually, the competition for a job is quite tough many candidates apply for one vacant job position. So, what is the best way to get an employer interested, showcase all your qualities and distinguish yourself from numerous other candidates?

The process of selecting job candidates usually unfolds according to a routine sequence. First, the candidates submit their job applications and C.V.s to the employer's address who then, based on the documents received, selects a short list of candidates to be interviewed. Out of the candidates interviewed, the employer selects the candidate that he believes will meet the demands of the job the best. In some cases, the employer will also test the candidates' knowledge and skills. In order to enter the short list, you need to write your C.V. as well as possible and prepare for the interview to the best of your abilities.

We hope that the following texts will help you with this.

Curriculum vitae or résumé

A curriculum vitae (C.V.) is a concise, precise and well-written text based only on true facts, and which describes personal achievements in a professional and practical sense, previous work experience and specific knowledge, skills and characteristics that are of importance for applying for a certain job position. A C.V. emphasises the strengths of an individual, while downplaying personal shortcomings. Alongside job applications, a C.V. can also be requested in some other cases (e.g. for a scholarship application or for approving a certain project).

The main purpose of a C.V. is to serve as a tool for selecting those candidates that meet the desired requirements. While composing your C.V., bear in mind the employer that will be reading the C.V.s and job applications and deciding which candidates to invite for an interview on their basis. The employer might not even read some of the C.V.s, while giving great attention to others. It is in your best interest to write a C.V. that will be noticed by the employer one that he will want to read in detail and one that will make him remember you. Remember his impression of you will be formed by what he reads.

What should a C.V. contain?

In the following paragraphs, we will describe the information that usually enters a C.V. This information does not necessarily have to be divided into sections in the same way that is presented here. Our intention was to try to list all of the important information that a C.V. should contain, while it is up to you decide which information you will present, and the manner you will present it in.

Personal information

Personal information encompasses your name and surname, address, phone number and e-mail address. This information has to be clearly written and correct. The name and surname provided should be identical to that in your identification documents, regardless of what people may usually call you. Your name should be located at a prominent position - one that distinguishes it from the rest of the C.V. The address and contact numbers should be provided in detail, making it easier for the employer to contact you regarding the results of your job application. If you are a student, provide both your home address and the address at which you reside at your place of study. If you are employed, provide both your home address and your work address. Provide your dial code along with your phone number. If you don't have a phone, arrange for someone to take your calls and provide the phone number of this person, while clearly stating that this is not your permanent number.

If you wish, you can also include other personal information in your C.V. for example, your age or your marital status. However, in a civilised environment, this kind of information together with information on nationality or religious affiliation should not serve as the grounds for making a decision on whether to employ someone or not.

Information on completed education

In the segment on education, provide information on your secondary and tertiary education. It is good to also include information on participation in professional courses, seminars and summer schools. You can also include information on your participation in courses for acquiring specific knowledge and skills, such as foreign language courses or computer courses while, in some cases, it is also useful to indicate that you hold a driver's licence. Sometimes, it is good to list such information separately from formal education. When writing about your educational achievements, emphasise your GPA if it is good, or if so requested by the job advertisement. If you are applying for a job abroad, don't forget to stress that grades in Croatia range between 1 and 5, with 5 denoting the highest possible grade.

Awards and acknowledgments

If you received some kind of award or acknowledgment for your work, it would be good to state this information in a separate section in this manner, even a reader that is skimming through the text will take note of it. List all of the awards you have received, and make sure to additionally highlight the most important of them. Don't forget that awards portray you in a positive light, even if they don't have much to do with the job position you are applying for.

Work experience

Provide information on all the jobs that you performed. For each job, emphasise the name of the job position, the name and address of the organisation for which you worked, the period you spent at that job, the concrete tasks that you performed, the responsibilities you had and the promotions that you received. List all of the jobs that you performed: from volunteering work and freelancing to permanent job positions. It is important for the knowledge and skills you mastered at every job to be clearly evident, particularly when it comes to those that could be of use for the job you are applying for. Sometimes, you'll have the desire to clearly list all of the concrete things you did at a job and everything you learnt there...don't hesitate and feel free to write them all! However, make sure to satisfy conventional form by providing a chronological overview of your work history at one point in your C.V.

Interests and activities

Tell potential employers something about yourself describe your interests, the activities you like to pursue in your free time, mention whether you are a member of any kind of organisation and whether you hold an important position in any of them. Whatever you write, it is important to stress how this is connected with the job you are applying for. Your interests and activities should demonstrate an affinity for the type of job position you are applying for, and that you possess characteristics that are desirable for this line of work.

Recommendations

It is desirable to provide the names of former employers or teachers that can testify that you performed your job well, or that you were a good student. If listing their names, make sure to feature between 2 and 5 of them. Write the titles of all your references and stress their importance the most renowned and respected individuals usually have the greatest influence. Provide the names of the organisations that your references work for, their phone numbers and their e-mail addresses.

 

 

Croatian labour act
Jobseekers register
How to write CV
Looking for employee